Biedribas “Piemineklis Janim Volontam Daugavpili” darbiba


-Sagatavoti dokumenti par iespēju saņemt arhīva materiālus no Krievijas Federācijas Kirovas pilsētas par J.Volontu un iesniegti Kirovas apgabala gubernatoram N.Belih, biedrības valdes locekļiem personīgi tiekoties ar gubernatoru -2016.g.

- Sagatavoti notariāli apstiprināti dokumenti Centrālajam Krievijas Federācijas drošības dienesta arhīvam ar lūgumu saņemt arhīva materiālus par J.Volonta apcietināšanu un ieslodzījumu Vjatlagā nometnē -2016.g.

-Biedrības valdes locekļu tikšanās patriotisma nedēļā ar Preiļu skolu jaunatni un prezentācija par J.Volontu “Valstsvīra dzimšana” ar moto “Godīgs darbs valsts labā” – 2016.g.

- Biedrības valdes locekļu J.Streiča un E.Roķes stāstījums par J.Volontu un pieminekļa projektu Rīga TV24 raidījumā “Dienas personība ar V.Puriņu” -2017.g.

- Biedrības valdes locekļa intervija Radio Merkurs par J.Volonta personību un darbu valsts labā – 2017.g.

- Sagatavots un iesniegts lūgums VAS “Latvijas Dzelzceļš” par finansiālu atbalstu pieminekļa projektam – 2017.g.

- Sagatavots pieteikums Daugavpils domes projekta līdzfinansējumam konkursa kārtībā no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda – 2017.g.

- Piedalīšanās un stāstījums par J.Volontu Daugavpilī izstādē “Mūsu novadnieki”- 2018.g.

-Sagatavots un iesniegts projekta finansējuma pieteikums Polijas fondam “POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” – 2018.g.

-Sagatavota prezentācija par J. Volontu un izdales materiāli Rīgas Rotari kluba biedriem – 2017.g.,2019.g.

-Sagatavoti un iesniegti materiāli un pieteikuma anketa pieminekļa projekta finansiālam atbalstam (ar 6 pielikumiem) Latviešu Fonda projekta konkursam ASV – 2020.g.

-Iesniegta informācija un materiāli par J.Volontu skolēniem skolu programmu projektiem Rīgas Franču licejā -2020.g.

-Tika sagatavoti un iesniegti materiāli Kokneses pašvaldībā, kā arī saņemti materiāli no pašvaldības, lai varētu sīkāk izzināt Volontu dzimtas saiknes -2021.g.

-Iesniegti foto, vēstuļu no Sibīrijas un citu dokumentu kopijas Preiļu muzejam dažādu informatīvo materiālu sagatavošanai par Volontu dzimtu- sistemātiski

-Biedrība veicinājusi valdes locekļiem pagarināt līgumu ar Preiļu muzeju par Volontu dzimtas īpašumā esošo vēsturisko priekšmetu nodošanu depozītā un bezatlīdzības izstādīšanu muzejā (18.-19.g.s. trauki, mākslas darbi, fotogrāfijas u.c. priekšmeti) -2021.g.

-Sagatavotas atklātnes iesniegšanai potenciāliem sponsoriem ar aicinājumu ziedot J.Volonta pieminekļa izveidei -2021.g.

-Sagatavots iesniegums Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei par atļaujas termiņa pagarināšanu darbu veikšanai Valsts nozīmes objektā Daugavpils Vienības namā; atļauja saņemta ar Nr. P-00370/2021. -2021.g.

-Arhīvos u.c. iestādēs tiek turpināts identificēt un iegūt papildus vēsturiskās un dokumentālās liecības par Volontu dzimtu un tās ietekmi uz Latvijas valstiskās identitātes, kultūras un tautsaimniecības uzplaukumu – sistemātiski

-Izveidots konceptuālais ansamblis ar piemiņas vietu Jānim Volontam un viņa ģimenes locekļiem Preiļos, kuru faktiskās apbedījuma vietas ir Pēterburgā un Sibīrijā un dabā vairs nav identificējamas -2022.g.

-Aktualizējot pieminekļa izveides projektu - kārtējās tikšanās ar Daugavpils mēriem – Ž.Kulakovu, J.Lāčplēsi, R.Eigimu, A.Elksniņu

-Sagatavota un novadīta prezentācija jaunievēlētajiem deputātiem Daugavpils domes komisijās un komitejās par J.Volontu un jau iepriekš apstiprināto pieminekļa projektu -2022.g.

-Piedalīšanās ar materiāliem un stāstījumu par Volontu dzimtu izstādē “Dzimtu stāsti” Preiļos -2022.g.